Truy cập

Hôm nay:
74
Hôm qua:
249
Tuần này:
323
Tháng này:
8577
Tất cả:
83539

Danh sách cán bộ đoàn

Đăng lúc: 11:23:11 03/03/2017 (GMT+7)

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐOÀN CHỦ CHỐT HUYỆN ĐOÀN TĨNH GIA

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

SĐT

Hiện tại

Địa chỉ

Gmail

1

Nguyễn Thị Thu Trang

1985

Bí thư Huyện Đoàn

0983861799

thutranghdtg@gmail.com

2

Nguyễn Thế Anh

1989

PBT  Huyện Đoàn

0936397677

theanhhu@gmail.com

3

Trần Thị Ngọc Ánh

1988

PBT Huyện Đoàn

0917615999

tna.tranngocanh@gmail.com

4

Bùi Thanh Tuân

1994

BT Đoàn xã Hải Châu

0974725410

doanxahaichau.tinhgia@gmail.com

5

Nguyễn Thị Nhung

1989

BT Đoàn xã Hải Ninh

0974219778

doanxahaininh.tinhgia@gmail.com

6

Lê Văn Linh

1984

BT Đoàn xã Triêu Dương

01675462526

doanxatrieuduong.tinhgia@gmail.com

7

Lê Công Danh

1986

BT Đoàn xã Thanh Sơn

0983347467

doanxathanhson.tinhgia@gmail.com

8

Lường Hữu Tuyên

1982

BT Đoàn xã Thanh Thuỷ

0976549629

doanxathanhthuy.tinhgia@gmail.com

9

Vũ Văn Duy

1982

BT Đoàn xã Ngọc Lĩnh

0978003413

doanxangoclinh.tinhgia@gmail.com

10

Lê Xuân Phương

1983

BT Đoàn xã Các Sơn

0969076567

doanxacacson.tinhgia@gmail.com

11

Lường Tú Ánh

1987

BT Đoàn xã Anh Sơn

0977397946

doanxaanhson.tinhgia@gmail.com

12

Lê Hồng Quyền

1984

BT Đoàn xã Hùng Sơn

0978807158

doanxahungson.tinhgia@gmail.com

13

Lâm Thị Nga

1985

BT Đoàn xã Hải An

0373602464

doanxahaian.tinhgia@gmail.com

14

Phan Văn Thiết

1986

BT Đoàn xã Tân Dân

0912965386

doanxatandan.tinhgia@gmail.com

15

Lê Ngọc Hưng

1982

BT Đoàn xã Hải Lĩnh

01666206186

doanxahailinh.tinhgia@gmail.com

16

Nguyễn Đình Bách

1983

BT Đoàn xã Định Hải

0975610325

doanxadinhhai.tinhgia@gmail.com

17

Trương Văn Ninh

1988

BT Đoàn xã Ninh Hải

01683922821

doanxaninhhai.tinhgia@gmail.com

18

Lê Viết Thái

1985

BT Đoàn xã Hải Hoà

0989363755

doanxahaihoa.tinhgia@gmail.com

19

Mai Xuân Minh

1982

BT Đoàn xã Hải Nhân

0978520445

doanxahainhan.tinhgia@gmail.com

20

Lê Vinh Toàn

1989

BT Đoàn Thị Trấn

0978712455

doanthitran.tinhgia@gmail.com

21

Lê Văn Thức

1985

BT Đoàn xã Nguyên Bình

01636834320

doanxanguyenbinh.tinhgia@gmail.com

22

Phạm Ngọc Thi

1982

BT Đoàn xã Bình Minh

0989488182

doanxabinhminh.tinhgia@gmail.com

23

Nguyễn Tuấn Linh

1991

BT Đoàn xã Hải Thanh

0947223205

doanxahaithanh.tinhgia@gmail.com

24

Nguyễn Xuân Tuân

1984

BT Đoàn xã Xuân Lâm

01669874729

doanxaxuanlam.tinhgia@gmail.com

25

Lê Hồng Trường

1985

BT Đoàn xã Trúc lâm

01686176442

doanxatruclam.tinhgia@gmail.com

26

Phạm Xuân Ý

1988

BT Đoàn xã Tùng Lâm

0979354426

doanxatunglam.tinhgia@gmail.com

27

Hồ Sỹ Hùng

1982

BT Đoàn xã Phú Lâm

0977032061

doanxaphulam.tinhgia@gmail.com

28

Nguyễn Khắc Thảo

1984

BT Đoàn xã Phú Sơn

0949143955

doanxaphuson.tinhgia@gmail.com

29

Nguyễn Văn Tuấn

1987

BT Đoàn xã Tân Trường

0973281300

doanxatantruong.tinhgia@gmail.com

30

Lê Quang Tài

1984

BT Đoàn xã Trường Lâm

0945807885

doanxatruonglam.tinhgia@gmail.com

31

Trịnh Trọng Trình

1983

BT Đoàn xã Mai Lâm

0979554401

doanxamailam.tinhgia@gmail.com

32

Hoàng Văn Chi

1982

BT Đoàn xã Hải Bình

0973933542

doanxahaibinh.tinhgia@gmail.com

33

Lê Năng Cảnh

1982

BT Đoàn xã Tĩnh Hải

01664209987

doanxatinhhai.tinhgia@gmail.com

34

Hoàng Văn Lương

1986

BT Đoàn xã Hải  Yến

0978808201

doanxahaiyen.tinhgia@gmail.com

35

Hoàng Văn Thái

1986

BT Đoàn xã Hải Thượng

0945828549

doanxahaithuong.tinhgia@gmail.com

36

Nguyễn Văn Tuân

1982

BT Đoàn xã Hải Hà

01684571727

doanxahaiha.tinhgia@gmail.com

37

Trần Văn Đức

1987

BT Đoàn xã Nghi Sơn

01663940806

doanxanghison.tinhgia@gmail.com

38

Nguyễn Hữu Hoà

1981

BT Đoàn trường Tĩnh Gia 1

0912744996

asnguyen99@gmail.com

 

39

Hồ Sỹ Phong

1983

BT Đoàn trường Tĩnh Gia 2

0987135999

hophong999tg2@gmail.com

 

40

Lê Trung Tính

1983

BT Đoàn trường Tĩnh Gia 3

0979711459

letinhtg4@gmail.com

 

41

Lê Nguyên Giáp

1984

BT Đoàn trường Tĩnh Gia 4

0987016111

legiaptg4@gmail.com

 

42

Lê Văn Thọ

1982

BT Đoàn trường Tĩnh Gia 5

0972304709

doantruongtinhgia5.tinhgia@gmail.com

 

43

Hà Văn Điệp

1982

BT Đoàn trường THCS và THPT Nghi Sơn

0965288313

doantruongcap23nghison.tinhgia@gmail.com

 

44

Đào Duy Nam

1981

BT Đoàn TT GDNN - GDTX

0989142142

doantrungttgdtx.tinhgia@gmail.com

 

45

Nguyễn Anh Tú

1983

BT Đoàn trường TC Ngề Nghi Sơn

0989965208

nguyenanhtunghison@gmail.com

46

Nguyễn Văn Khoa

1985

BT chi Đoàn BVĐK khu vực

0987298386

doanbvdkkhuvuc.tinhgia@gmail.com

 

47

Nguyễn Duy

1987

BT chi Đoàn Chi Cục Thuế

0977767454

mrxoan1210@gmail.com

 

48

Nguyễn Văn Linh

1986

BT Đoàn Công An

0979321775

doancongan.tinhgia@gmail.com

 

49

Nguyễn Hữu Hoàng

1985

BT Đoàn UBND huyện

0977141142

doanubnd.tinhgia@gmail.com

 

50

Nguyễn Thị Thủy

1983

BT chi Đoàn THCS Lương Chí

0919981565

 

51

Nguyễn Đình Thắng

1991

BT chi Đoàn NH CSXH

0977289435

chidoannhcsxh.tinhgia@gmail.com

 

52

Lê Thị Ly

1993

BT chi Đoàn Bưu Điện

0963913636

chidoanbuudien.tinhgia@gmail.com

 

53

Phạm Văn Tú

1984

BT chi Đoàn Đài THTH

0978622838

chidoandaittth.tinhgia@gmail.com

 

54

Hà Văn Thắng

1991

BT chi Đoàn NHNN&PTNT

0963913636

chidoannhnnptnt.tinhgia@gmail.com

 

55

Nguyễn Thái Du

1989

BT chi Đoàn Xí nghiệp Thuỷ Nông

0986666392

chidoanxnthuynong.tinhgia@gmail.com

 

56

Trần Anh Linh

1987

BT chi Đoàn NHNN &PTNTNghi Sơn

0917975696

linhtrananh@agribank.com.vn

 

57

Mai Công Long

1990

BT chi Đoàn TTYT

0965355290

bslongytcc89@gmail.com

 

58

Nguyễn Văn Long

1989

BT chi Đoàn VKS –TA

0961058850

chidoanvkstoaan.tinhgia@gmail.com

 

59

Đỗ Quang Tiệp

1985

BT chi Đoàn BHXH

0972828644

chidoanbaohiemxahoi.tinhgia@gmail.com